Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh
agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba
gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd.
EnglishGaelic

Cleachdadh Fearann Ionaltraidh airson adhbharan eile  

Faodaidh croitear aig a bheil còir ann am fearann ionaltraidh moladh a dhèanamh don chomataidh ionaltraidh no don chonnstabal ionaltraidh, gum bi pàirt den fhearann ionaltraidh air a chleachdadh airson adhbhar eile seach ionaltradh no fearann coillteach. Chan fhaod an cleachdadh a tha molta a bhith millteach do na dòighean cleachdaidh air pàirtean eile den fhearann ionaltraidh, no air ùidhean an neach-seilbhe.  

© Crofting Commission 2023Site MapSite by Plexus.