Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh
agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba
gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd.
EnglishGaelic

We apologise that there are currently delays in processing applications in addition to the usual timescales for cases. For new cases, delays of 6 weeks should be anticipated in addition to our usual timescales.

Applications that were received before March 2022 have been subject to additional delays due to a period of understaffing.  We are prioritising these cases, but some may have ongoing delays whilst new staff receive the required training.  Please be assured that we will be in touch when there is a significant update about your case. We encourage applicants to get in touch with our customer services team if you have not heard from us in the last 12 weeks or more.

The Commission are undertaking considerable staff recruitment and training which will alleviate current delays and result in continuing service improvements through the rest of 2022 and throughout 2023. We thank applicants and their agents for their continued patience whilst we work towards improving our casework processing times.

More information on our typical timescales can be found below.  This outlines the different timescales involved in applications and in particular the longer timescales involved in cases that are escalated for decision by senior staff or commissioners.  In order for applications to be processed as quickly as possible, please refer to the relevant decision making parameters for the application type.  Applications that meet these parameters will generally be decided considerably quicker.

 

 

 

Pròiseas Tagraidh Riaghlaidh

Bidh an raon-ama airson do thagradh riaghlaidh a ghiullachd a rèir nam paraimeadairean do am buin e.  Cuideachd, mura h-eil a’ chroit clàraichte le Clàran na h-Alba (RoS), faodaidh e ùine gu math mòr a chur ris a’ phròiseas tagraidh.

Ciamar a thèid co-dhùnadh a dhèanamh air an tagradh agam?

Tha sinn ag obrachadh modail de Cho-dhùnaidhean Tiomnaichte, le oifigearan comasach air cùisean furasta aontachadh a tha a’ coileanadh nan riatanasan reachdail, poileasaidh agus paramaidearan uile. Tha paraimeadairean stèidhichte leis a’ Choimisean airson gach fuincsean riaghlaidh gus am faodar beachdachadh orra fon phròiseas co-dhùnaidh thiomnaichte.
 

Nuair a tha thu air na paraimeadeairean don t-seòrsa tagradh agad a chomharrachadh, bheir e dhut beachd air dè cho fada ’s a bheir am pròiseas.

TierParameters
Tier 1

Ìre 1 – Is e cùisean furasta a th’ annta seo a tha a’ coileanadh nam paraimeadairean riatanach uile airson an fhuincsein riaghlaidh sin agus a’ ceadachadh a bhith air aontachadh leis an Oifigear Obair-cùise.  

Tier 2

Ìre 2 – Is e cùisean a tha seo a tha beagan taobh a-muigh nam paraimeadairean air an stèidheachadh ann an cùisean Ìre 1 agus a tha air am beachdachadh le Àrd-Oifigear Obair-cùise. Faodaidh tagraidhean a bhith air an aontachadh, air am mion-atharrachadh no air an cùmhnantachadh aig Ìre 2.

Tier 3

Ìre 3 – Is e cùisean a tha seo air nach urrainn do dh’Àrd-Oifigearan Obair-cùise aig Ìre 2 co-dhùnadh a dhèanamh, gu h-àbhaisteach seach gu bheil e fada taobh a-muigh pharaimeadairean agus/no gu bheil gearanan air a bhith ann. Tha cùisean Ìre 3 air am beachdachadh le buidheann obair-cùise de 3 Coimiseanairean. Chan urrainn ach Ìre 3 tagradh a dhiùltadh.


Sgrùdaidhean Èifeachd Tagraidh
 • Tha am fiosrachadh uile san fhoirm tagraidh agus na mapaichean air an sgrùdadh – dh’fhaodadh gum bi conaltradh ann aig an ìre seo gus puingean sònraichte a shoilleireachadh
 • Aon uair ’s gu bheil na sgrùdaidhean dèante, tha fios ga chur a-mach gu bheil an tagradh èifeachdach.
 • 2-6 seachdainean a rèir a bheil tuilleadh fiosrachaidh a dhìth agus cho luath ’s a gheibhear e.

Sanasachadh
 • Feumaidh a’ mhòr-chuid de thagraidhean a bhith air an sanasachadh air a leantainn le ùine co-chomhairleachaidh phoblach de 28 latha gus beachdan a cheadachadh, agus cha bhi càil a’ tachairt leis an tagradh aig an àm seo.
 • 4-8 seachdainean a rèir dè cho luath ’s a chuireas an tagraiche an sanas a-mach.

 


Sgrùdaidhean Paraimeadair
 • Tha seat de pharaimeadairean aig gach seòrsa tagradh air am mìneachadh leis a’ Choimisean.
 • Ma tha tagradh taobh a-staigh nam paraimeadairean uile, faodaidh e gluasad gu ìre co-dhùnaidh Ìre 1
 • NÒTA – Chan urrainn don chùis gluasad gu ìre co-dhùnaidh gu às dèidh a’ chroit a chlàradh

Aonta Ìre 1
 • Tha Oifigear Obair-cùise a’ beachdachadh agus comasach air a’ chùis aontachadh
 • Tha litir co-dhùnaidh a’ dol a-mach

An ùine iomlan do chùis mura h-eil duilgheadasan sònraichte sam bith ann agus gu bheil a’ chroit clàraichte mar-thà, mus ruigear an ìre co-dhùnaidh = 12 -16 seachdainean.

Dh’ fhaodadh gum bi seo a’ dèiligeadh ri aon no barrachd de na pròiseasan a leanas a thuilleadh air suidheachadh cùis neo-thoinnte.


Gearanan
 • Ma gheibhear gearan tron ùine co-chomhairleachaidh phoblach de 28 latha, bidh seo a’  ciallachadh sa bhad nach urrainn co-dhùnadh a dhèanamh aig Ìre 1
 • Thathar a’ beachdachadh air gearanan gus a dhèanamh cinnteach gu bheil iad dligheach (i.e. air an cur a-steach le cuideigin aig a bheil còir air sin a dhèanamh agus taobh a-staigh na h-ùine de 28 latha), feumaidh iad an uair sin am frithealadh air an tagraiche agus a dhol timcheall ann an cuairt mar a chithear san diagram gu h-ìosal.


Aithisg SGRPID
 • Dh’fhaodadh gum bi e riatanach, a rèir a’ mhion-fhiosrachaidh agus an t-seòrsa tagraidh, iarraidh air SGRPID aithisg a sgrìobhadh às ar leth mu thaobh àiteachais an tagraidh.
 • Tha diofar fheartan ann a dh’fhaodas buaidh a thoirt air dè cho luath ’s a thèid an aithisg seo a sgrìobhadh, leithid suidheachadh na croite, an t-àm den bhliadhna agus dleastanasan eile SGRPID.

 • Gu h-àbhaisteach, bidh sinn a’ ceadachadh 6 seachdainean aig a’ char as lugha, ach airson tagraidhean roinnidh bidh sinn ag iarraidh 12 seachdain.


Co-dhùnadh Ìre 2
 • Faodaidh Ìre 2 co-dhùnadh: an tagradh aontachadh, a luathachadh gu Ìre 3 no tuilleadh fiosrachaidh iarraidh.
 • Ma dh’iarrar tuilleadh fiosrachaidh air an tagraiche, gheibh iad 3 seachdainean airson a thoirt dhuinn (agus ath-chuimhneachan ma dh’fheumar). Dh’fhaodadh gum bi aithisg SGRPID a bharrachd ga iarraidh aig an ìre seo. 

 • Ma thèid a’ chùis a luathachadh gu Ìre 3, tha am fiosrachadh air a chur còmhla do phàipear cùise gus co-dhùnadh a’ Choimisein fhiosrachadh.


Ùine iomlan don chùis mura h-eil ceistean clàraidh ann = 16-44 seachdain


Co-dhùnadh Ìre 3
 • Aig Ìre 3 tha buidheann obair-cùise de 3 Coimiseanairean a bhios a’ coinneachadh gach 4-6 seachdainean agus chan urrainn ach do Ìre 3 an tagradh a dhiùltadh.
 • Dh’fhaodadh gun iarr iad barrachd fiosrachaidh mus tig iad gu co-dhùnadh, agus san t-suidheachadh sin dh’fhaodadh sinn a dhol air ais timcheall an diagram cuairte gu h-ìosal mus tilleadh e airson beachdachadh aig an ath choinneamh buidhne air obair-cùise. Cuideachd, dh’fhaodadh barrachd fiosrachaidh iarraidh bho SGRPID aig an ìre seo.

 • Gu h-iomlan, dh’fhaodadh an ìre seo eadar 6 agus 27 seachdain a chur ris a’ phròiseas iomlan. 


Ùine iomlan don chùis mura h-eil ceistean clàraidh ann = 22-71 seachdain

Timescale Cycle

© Crofting Commission 2022Site MapSite by Plexus.