Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh
agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba
gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd.
EnglishGaelic

Leasachadh Croitearachd

Fàilte gun earrainn ùir Leasachaidh den làrach-lìn againn. Tha na duilleagan a leanas a’ còmhdach cuid de na diofar thaobhan de chroitearachd. Gus faighinn gu na duilleagan sin, cliogaibh air na ceanglaichean gu h-ìosal:

Dè th’ ann an Croitearachd?

Is e siostam de ghabhaltas-fearainn a th’ ann an croitearachd a tha sònraichte do dh’Alba, agus tha e na phàirt iomlan den bheatha sa Ghàidhealtachd ’s na h-Eileanan. Faodaidh croitearachd saidhbhreas de bhuannachdan a thoradh do chroitearan agus do na coimhearsnachdan croitearachd. Faighibh tuilleadh fiosrachaidh an seo.

Faighinn Croit

A’ coimhead ri bhith nad Chroitear? Seo cuid de na nithean air am feum fios a bhith agad.

Leasachadh Croit 

Tha iomadachadh air croitearachd thraidiseanta ag amas air teachd-a-steach a bharrachd a ghineadh don chroit. 

Fiosrachadh is Taic

Faodaidh beachdan iomadachaidh a bhith a rèir meud agus làrach na croite.

Taigh Croite

Tha còir aig croitear fearainn lormachd (croit às aonais taigh freagarrach air mar-thà) taigh a thogail air a’ chroit, le ùmhlachd do chead planaidh.

Còir-sheilbh

Carson a bu chòir dhomh beachdachadh air a’ chroit agam fhàgail aig neach eile?

Sgioba Leasachaidh

Coinnich ris an sgioba agus faigh am fiosrachadh conaltraidh againn.  

 

© Crofting Commission 2024Site MapSite by Plexus.