Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh
agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba
gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd.
EnglishGaelic

Ionaltraidhean Coitcheann agus Pròiseact Clàraidh Fearann Roinn-ruithe

Tha an Achd Ath-leasachaidh Croitearachd (Alba) 2010 ag iarraidh gun stèidhich agus gun cùm suas Gleidheadair Chlàran an h-Alba (RoS) suas clàr poblach de chroitean, ionaltraidhean coitcheann agus fearann roinn-ruithe.

Tha Riaghaltas na h-Alba air maoineachadh a thoirt seachad gus 1000 ionaltradh coitcheann a chlàradh eadar 2012 agus Am Màrt 2016.  Mar thoradh air a seo, tha 300 ionaltraidhean coitcheann air a chlàradh.

 Tha Coimisean na Croitearachd ag obair an-dràsta le comataidhean ionaltraidh coitcheann agus uachdarain gus clàradh a dhèanamh air a' chòrr de na h-ionaltraidhean coitcheann a th' ann.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh fios thugainn aig grazings.register@crofting.gov.scot

© Crofting Commission 2024Site MapSite by Plexus.