Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh
agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba
gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd.
EnglishGaelic

Coinneamhan Bùird

Tha Coimiseanairean a' suidhe mar Bhòrd gus poileasaidhean a shuidheachadh agus co-dhùnadh air tagraidhean ioma-fhillte. Tha Coinneamhan Bùird gu h-àbhaisteach gan cumail a h-uile 6 seachdainean.

Gnàth-riaghailtean co-cheangailte ri Giùlain Choinneamhan.

Is iad na cinn-latha airson coinneamhan Bùird ann an 2021

Cinn-latha                                                                                             Paipearan a’ Bùird        

 4 Gearran                                                                                               Paipearan a’ Bùird                Geàrr-chunntas

4 Mart (sònraichte)                                                                                 Paipearan a’ Bùird               Geàrr-chunntas

18 Mart                                                                                                     Paipearan a’ Bùird               Geàrr-chunntas

13 An Cèitean                                                                                          Paipearan a’ Bùird        

24 An t-Ògmhios                                                                                     Paipearan a’ Bùird        

10 Lùnastal

19 & 20 An Dàmhair  

2 An Dùbhlachd  

 

2020

Cinn-latha                                                                                             Paipearan a’ Bùird             

6 Gearran                                                                                                                                                 Geàrr-chunntas

19 Mart                                                                                                     Paipearan a’ Bùird              Geàrr-chunntas

5 An Cèitean                                                                                                                                           Geàrr-chunntas

14 An Cèitean                                                                                          Paipearan a’ Bùird              Geàrr-chunntas

25 An t-Ògmhiosfir                                                                                  Paipearan a’ Bùird             Geàrr-chunntas

30 An t-Ògmhiosfir                                                                                  Clàr-deasbaid

24 Lùnastal                                                                                                Paipearan a’ Bùird             Geàrr-chunntas                          

20 An Dàmhair                                                                                          Paipearan a’ Bùird             Geàrr-chunntas

3 An Dùbhlachd                                                                                         Paipearan a’ Bùird             Geàrr-chunntas

                                   

 

 

 

 

© Crofting Commission 2021Site MapSite by Plexus.