The Crofting Commission regulates
and promotes the interests of crofting in Scotland
to secure the future of crofting.
EnglishGaelic

Crofting Commission Convener

23/06/2021

Rod Mackenzie resigned from his role as the Crofting Commission’s Convener on 21/06/21. As yet, the Cabinet Secretary has not appointed his successor. The Commission’s board meeting, planned for 24/06/21 will be postponed until a new Convener has been appointed.

Thug Rod MacCoinnich suas a dhreuchd mar Neach-gairm Coimisean na Croitearachd air 21 Ògmhios 2021. Gu ruige seo, chan eil an Rùnaire Caibineit air neach eile fhastadh na àite. Thèid coinneamh bùird a’ Choimisein a bha air a planadh airson 24 Ògmhios 2021 a cur dheth rè ùine gus an tèid Neach-gairm ùr fhastadh.

© Crofting Commission 2021Site MapSite by Plexus.