Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh
agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba
gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd.
EnglishGaelic

An Achd Dìon Dàta

Tha an Achd Dìon Dàta 1998 a' toirt dhuibh na còrach fios a bhith agaibh mun fhiosrachadh a tha glèidhte mur deidhinn agus a' mìneachadh riaghailtean gus a dhèanamh cinnteach gu bheil am fiosrachadh air a làimhseachadh gu ceart. 

Bu chòir do dh'iarrtas a bhith ann an sgrìobhadh agus bu chòir dhuibh fianais sgrìobhainn a chur na lùib a dh'innse cò sibh m.e. lethbhreac den chead dràibhidh, barantas breith no cead siubhail. 

There is not normally a fee for processing or providing this information. However, if the request is a repeat request and/or if it is excessive or manifestly unfounded we can charge an administration fee, which includes search time as well as the time spent getting the data ready for release.

Freagraidh sinn an t-iarrtas agaibh an taobh a-staigh 30 latha bho fhuaireadh an t-iarrtas. 

Ma tha gearan agaibh mun dòigh a làimhsich sinn am fiosrachadh pearsanta agaibh, bu chòir dhuibh fios a chur gu Coimiseanair Fiosrachaidh na Rìoghachd Aonaichte.

Oifis a' Choimiseanair Fiosrachaidh - Alba

45 Melville Street, Edinburgh, EH3 7HL

T: 0131 244 9001

E: Scotland@ico.org.uk

  

 

© Crofting Commission 2022Site MapSite by Plexus.