Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh
agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba
gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd.
EnglishGaelic

Fìrinnean is Figearan

Tha croitearachd a' cur taic luachmhor ri leasachadh eaconamach agus sòisealta na h-Alba. 

Figearan Croitearachd 2019/20

 

 

 

Tha 21,186 croit clàraichte air ROC a’ Choimisein le 15,137 dhiubh fo ghabhaltas agus an còrr ann an seilbh.  Nuair a cheannaicheas croitear fearann croite agus na h-earrannan ionaltraidh co-cheangailte ris a’ chroit sin a’ fuireach fo ghabhaltas, tha na h-earrannan air am “meas” mar chroit fo ghabhaltas nan còir fhèin.

 

Read our full set of crofting stats for 2019/20

 

 

 

 

 

 

© Crofting Commission 2022Site MapSite by Plexus.