Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh
agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba
gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd.
EnglishGaelic

Iarrtas Fiosrachaidh Àrainneachdail

Tha an Achd Fiosrachaidh Àrainneachdail (Alba) 2004 a' toirt dhuibh na còrach fiosrachadh iarraidh mun àrainneachd agus e a thoirt dhuibh mura h-eil deagh adhbharan gun sin a dhèanamh.

Faodar iarrtasan mu fhiosrachadh àrainneachdail a dhèanamh ann an sgrìobhadh no labhairteach. Ged nach eil agaibh ri mhìneachadh carson a tha sibh ag iarraidh an fhiosrachaidh, ma tha sibh toilichte a dhèanamh dh'fhaodadh e ar cuideachadh gu freagairt nas fheàrr a thoirt dhuibh. 

Lorgaidh sibh làn fhiosrachadh mu ar cis-poileasaidh an seo.  Leigidh sinn fhaicinn dhuibh mu ar cìs mu toir sinn seachad fiosrachadh.

Freagraidh sinn an t-iarrtas agaibh an taobh a-staigh 20 latha obrach, ach dh'fhaodadh gum feum sinn seo a leudachadh suas gu 40 latha obrach ma tha an t-iarrtas ioma-fhillte no ag iarraidh sùim mhòr de fhiosrachadh.

Ma tha sinn air an iarrtas agaibh a làimhseachadh fon Achd Fiosrachaidh Àrainneachdail (Alba) 2004 agus gu bheil sibh mì-thoilichte leis an fhreagairt againn, innsibh dhuinn an taobh a-staigh 40 latha obrach agus coimheadar ris a-rithist. Bidh sinn ag amas air ar freagairt a thaobh an lèirmheas a sholarachadh an taobh a-staigh 20 latha obrach.  

Ma bhios sibh fhathast mì-thoilichte leis an fhreagairt againn, tha còir agaibh an uair sin ath-thagradh gu Coimiseanair Fiosrachaidh na h-Alba. Bu chòir dhuibh lethbhric de litrichean sam bith thugainn a chumail, oir ma cho-dhùineas sibh ath-thagradh gu Coimiseanair Fiosrachaidh na h-Alba, thèid iad sin iarraidh oirbh.

Coimiseanair Fiosrachaidh na h-Alba, Caisteal Cheann a' Bhùirn, Rathad Doubledykes, Cill Rìmhinn, Fìobha KY16 9DS. Fòn: 01334  464610, www.itspublicknowledge.info

© Crofting Commission 2022Site MapSite by Plexus.