Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh
agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba
gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd.
EnglishGaelic

Sgioba Leasachaidh

Eadar gu bheil thu a’ coimhead ri do ghnìomhachdan croitearachd a leudachadh, do chroit a shònrachadh no dìreach còmhradh mu do shuidheachadh, tha thu di-beathte fios a chur gun sgioba leasachaidh croitearachd.

Cuir post-d gu development@crofting.gov.scot no cuir gairm-fòn thugainn air 01463 663 439

  • L-R Karen NicRath, Oifigear Leasachaidh; Heather Mack, Ceannard Leasachaidh agus Lynne Nic a’ Mhaoilein, Oifigear Leasachaidh.

© Crofting Commission 2024Site MapSite by Plexus.