English

Tagraidhean Riaghlaidh

Is e stòras luachmhor a th' ann an croitean agus ionaltraidhean coitcheann, a bu chòir a bhith rim faotainn a-nis agus san àm ri teachd le croitearan a th' ann agus croitearan a tha ùr do chroitearachd, airson cleachdadh feumail. 

Tha aig croitearan ri tagraidhean riaghlaidh a chur a-steach gu Coimisean na Croitearachd airson atharrachaidhean a dhèanamh air a' chroit aca. Tha tar-shealladh ri fhaotainn nar bileig Dèanam,h Atharrachaidhean air a' Chroit.

Tha co-dhùnaidhean a' Choimisein air tagraidhean stèidhichte air reachdas, poileasaidh agus fiosrachadh a gheibhear tron phròiseas tagraidh. Ann an dèanamh cho-dhùnaidhean, bidh an Coimisean mothachail do na nithean as fheàrr don chroit, don choimhearsnachd ionadail agus don t-siostam croitearachd. 

Feumaidh a' mhòr-chuid de thagraidhean riaghlaidh a bhith air an sanasachadh gu poblach leis an tagraiche. Is e na nithean nach fheum, di-chroiteadh pàirt-croit no croit iomlan, croitean ùra agus ionaltraidhean coitcheann a dh'fheumas a bhith air an sanasachadh le Coimisean na Croitearachd. Tha an sanas airson daoine a chomhairleachadh aig a bheil ùidh anns an tagradh a thaobh an còir air 'gearan' do Choimisean na Croitearachd an taobh a-staigh raon-ama stèidhichte (gu h-àbhaisteach 28 làithean). Chan eil an teirm 'gearan' a' beantainn ri gnìomhan riaghlaidh uile.  

Tha Achd nan Croitearan (Alba) 1993 a' comasachadh do Choimiseanairean tighinn gu co-dhùnaidhean a thiomnadh às an leth, agus gheibhear mion-fhiosrachadh mun sin anns an Ionnsramaid Tiomnaidh.  

Tha Nòtaichean Stiùiridh farsaing rim faotainn do gach foirm tagraidh gus croitearan a chuideachadh a' lìonadh nam foirmean. Gheibh sibh cuideachd ar Duilleagan Fiosrachaidh is Bileagan an taobh a-staigh gach gnìomh riaghlaidh. 

Gabhaidh sinn ri foirmean iarrtais air an lìonadh ann an Gàidhlig. Air an làimh eile, faodaidh sinn tionndadh Gàidhlig den fhoirm iarrtais a chur thugaibh, le iarraidh.

Backlogs

We are making progress with the backlog in processing applications/enquiries. However, there will be a delay in acknowledging receipt of your application/answering your enquiry. Be assured that you will hear from us in due course and we appreciate your patience in the meantime.

If you have sent us an enquiry, have you checked our website or ROC Online to see if the answer is there?

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2018Site MapSite by Plexus.