English
01463 663439

Trèigsinn gabhaltas croite

Tha a’ chòir aig croitear an gabhaltas croite aige a thoirt air ais don uachdaran. Feumaidh iad fios bliadhna a thoirt don uachdaran ann an sgrìobhadh,  agus bidh an trèigsinn èifeachdach bho Dhòmhnach Caingheis (28 Cèitean) no Fèill Mhàrtainn (28 Samhain).

Regulatory Forms and Guidance - Renunciation

Trèigsinn gabhaltas croite

Applications to the Commission

We are currently dealing with high volumes of applications to the Commission. As a result, we may not be able to acknowledge receipt of your application within our usual 5-day period. We apologise for this and appreciate your patience.

Looking for information? Have you tried the Register of Crofts online.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2018Site MapSite by Plexus.