English
01463 663439

Fosgarrachd

Tha sinn ag amas air seirbheisean agus fiosrachadh àrd-chàileachdail do gach ball den phoball agus bidh sinn a' freagairt litrichean an taobh a-staigh 20 latha bho fhuaireadh iad. Mura h-urrainn dhuinn freagairt slàn a thoirt seachad an taobh a-staigh an ama seo, sgrìobhaidh sinn thugaibh a mhìneachadh carson a tha dàil ann agus cuin as urrainn dhuibh a bhith a' sùileachadh fios slàn air ais. 

Mus cuirear iarrtas a-steach airson fiosrachaidh

Tha mòran fiosrachaidh againn mar-thà a tha ri fhaotainn air an làraich-lìn againn, tro ar Sgeama Foillseachaidh a lorgar gu h-ìosal agus anns an Aithisg Bhliadhnail againn.  Gheibh sibh cuideachd àireamh mhòr de fhoillseachaidhean, fiosrachadh mu cho-chomhairlichean agus pàipearan a' Bhùird air an làraich-lìn againn. Tha sinn a' moladh gun coimhead sibh ris an làraich-lìn againn an toiseach mus iarr sibh fiosrachadh oir dh'fhaodadh gu bheil e ri làimh a-cheana. 

Tha sinn fìor dhealasach a thaobh gèilleadh do reachdas a tha a' toirt dhuibh còir air fiosrachadh iarraidh agus am fiosrachadh sin a bhith air a sholarachadh dhuibh mura h-eil adhbharan matha ann gun sin a dhèanamh. 

 

AOL Email addresses

We still have an ongoing issue with AOL emails in that we will receive your email but are unable to reply to you. So if you do email us from an AOL account, please either include a telephone number or an alternative email address so we can get back to you.

We appreciate your patience while we work with AOL to resolve the issue.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

Prìobhaideachd

Croitearachd

Mu ar Deidhionn

Cuiribh Brath Thugainn

Clàr Chroitean

Tagraidhean Riaghlaidh

Foirmean agus Stiùireadh

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus