English
01463 663439

Fosgarrachd

Tha sinn ag amas air seirbheisean agus fiosrachadh àrd-chàileachdail do gach ball den phoball agus bidh sinn a' freagairt litrichean an taobh a-staigh 20 latha bho fhuaireadh iad. Mura h-urrainn dhuinn freagairt slàn a thoirt seachad an taobh a-staigh an ama seo, sgrìobhaidh sinn thugaibh a mhìneachadh carson a tha dàil ann agus cuin as urrainn dhuibh a bhith a' sùileachadh fios slàn air ais. 

Mus cuirear iarrtas a-steach airson fiosrachaidh

Tha mòran fiosrachaidh againn mar-thà a tha ri fhaotainn air an làraich-lìn againn, tro ar Sgeama Foillseachaidh a lorgar gu h-ìosal agus anns an Aithisg Bhliadhnail againn.  Gheibh sibh cuideachd àireamh mhòr de fhoillseachaidhean, fiosrachadh mu cho-chomhairlichean agus pàipearan a' Bhùird air an làraich-lìn againn. Tha sinn a' moladh gun coimhead sibh ris an làraich-lìn againn an toiseach mus iarr sibh fiosrachadh oir dh'fhaodadh gu bheil e ri làimh a-cheana. 

Tha sinn fìor dhealasach a thaobh gèilleadh do reachdas a tha a' toirt dhuibh còir air fiosrachadh iarraidh agus am fiosrachadh sin a bhith air a sholarachadh dhuibh mura h-eil adhbharan matha ann gun sin a dhèanamh. 

 

Are you a new entrant?

Not sure where to go for guidance on crofting matters? You will find a link to a range of people/organisations that may be able to assist on the Regulatory Applications page of this website.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus