English
01463 663439

Fosgarrachd

Tha sinn ag amas air seirbheisean agus fiosrachadh àrd-chàileachdail do gach ball den phoball agus bidh sinn a' freagairt litrichean an taobh a-staigh 20 latha bho fhuaireadh iad. Mura h-urrainn dhuinn freagairt slàn a thoirt seachad an taobh a-staigh an ama seo, sgrìobhaidh sinn thugaibh a mhìneachadh carson a tha dàil ann agus cuin as urrainn dhuibh a bhith a' sùileachadh fios slàn air ais. 

Mus cuirear iarrtas a-steach airson fiosrachaidh

Tha mòran fiosrachaidh againn mar-thà a tha ri fhaotainn air an làraich-lìn againn, tro ar Sgeama Foillseachaidh a lorgar gu h-ìosal agus anns an Aithisg Bhliadhnail againn.  Gheibh sibh cuideachd àireamh mhòr de fhoillseachaidhean, fiosrachadh mu cho-chomhairlichean agus pàipearan a' Bhùird air an làraich-lìn againn. Tha sinn a' moladh gun coimhead sibh ris an làraich-lìn againn an toiseach mus iarr sibh fiosrachadh oir dh'fhaodadh gu bheil e ri làimh a-cheana. 

Tha sinn fìor dhealasach a thaobh gèilleadh do reachdas a tha a' toirt dhuibh còir air fiosrachadh iarraidh agus am fiosrachadh sin a bhith air a sholarachadh dhuibh mura h-eil adhbharan matha ann gun sin a dhèanamh. 

 

Crofting Roadshows 2017

The Crofting Commission will be appointing a new panel of Assessors in Spring 2018. If you are part of a crofting community and want to be more involved join us at a crofting roadshow near you to find out more about the role of Assessors and a general update on Commission activities.
TIME: 7:30 - 9pm
DATES/VENUES:

20 November - Ayre Hotel, Kirkwall

21 November - Busta House Hotel, Brae, Shetland

22 November - Rogart Hall, Rogart

29 November - Falls of Lora Hotel, Connel

30 November - Nevis Centre, Fort William

4 December - Dark Island Hotel, Benbecula

5 December - Caladh Inn Hotel, Stornoway

6 December - Gairloch Village Hall, Gairloch

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus