skip to navigation
skip to page content
English

Cruthachadh siostam air a dheagh riaghladh a tha a' cur gu dearbhach ri seasmhachd nan coimhearsnachdan dùthchail.

Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd

Tha Coimisean na Croitearachd cùramach mu dhìon do phrìobaideachd. Gus an dàta pearsanta agad a chumail sàbhailte agus dèanamh cinnteach gu bheil e mionaideach, cha bhi sinn a’ tional agus/no a’ stòradh ach an dàta a tha riatanach airson ar dleastanasan a choileanadh mar bhuidheann riaghlaidh, mar a tha mìnichte nar Fios Prìobhaideachd

An Clàr Chroitean

Tha cuid de thagraidhean riaghlaidh a-nis a' piobrachadh riatanas do-sheachanta a thaobh do chroit a chlàradh air a' Chlàr Chroitean. Faigh a-mach tuilleadh

Dachaigh

Contacting Us

Gaelic Language Plan Consultation

Our Gaelic Language Plan 2020 – 2025 is now out for consultation GLP 2020-2025 send your comments to jane.thomas@crofting.gov.scot before 18 March 2020.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

© Crofting Commission 2020Site MapSite by Plexus.