English

Cruthachadh siostam air a dheagh riaghladh a tha a' cur gu dearbhach ri seasmhachd nan coimhearsnachdan dùthchail.

Tha Coimisean na Croitearachd a' riaghladh agus ag adhartachadh mathas croitearachd ann an Alba gus croitearachd a dhèanamh tèarainte san àm ri teachd

Tha Coimisean na Croitearachd cùramach mu dhìon do phrìobaideachd. Gus an dàta pearsanta agad a chumail sàbhailte agus dèanamh cinnteach gu bheil e mionaideach, cha bhi sinn a’ tional agus/no a’ stòradh ach an dàta a tha riatanach airson ar dleastanasan a choileanadh mar bhuidheann riaghlaidh, mar a tha mìnichte nar Fios Prìobhaideachd

An Clàr Chroitean

Tha cuid de thagraidhean riaghlaidh a-nis a' piobrachadh riatanas do-sheachanta a thaobh do chroit a chlàradh air a' Chlàr Chroitean. Faigh a-mach tuilleadh

Dachaigh

Contacting Us

Decrofting Directions Online

As of today entries in the ROC Online will hold details of historic decrofting Directions that have been issued in respect of the crofts. Historic in this case means all decrofting Directions from 1977 up to and including the 31/08/2019. Read the full story Decrofting Directions Online

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

© Crofting Commission 2019Site MapSite by Plexus.