English
01463 663439

Comataidhean Ionaltraidh Riaghlaichte

Is e comataidhean ionaltraidh air an bonn-stèidheachadh gu ceart an dòigh as èifeachdaiche fearann ionaltraidh a dhìon san àm ri teachd. 

Tha sinn air seat coitcheann de riaghailtean a chruthachadh gus stiùireadh nas soilleire a thoirt do chomataidhean agus luchd-ùidh mu dheidhinn mar a tha an t-ionaltradh coitcheann aca air a riaghladh. Is e seat de riaghailtean a th' ann  an Riaghailtean Ionaltraidh, a' toirt mion-fhiosrachadh mu stiùireadh is cleachdadh air ionaltradh coitcheann agus a' solarachadh fiosrachaidh mu gach neach a tha airidh air an ionaltradh a chleachdadh agus an àireamh stuic a tha ceadaichte dhaibh ionaltradh.

Tha na nòtaichean Stiùiridh air an deilbh gus a' chomataidh ionaltraidh a chuideachadh ann an coileanadh an Riaghailtean le comhairle agus taic, gus an urrainn dhaibh obrachadh ann an dòigh ealanta agus èifeachdach, a' stiùireadh ùidhean gach pàrtaidh a tha an sàs san ionaltradh choitcheann. 

Ma tha comataidh ionaltraidh den bheachd gu bheil cuideigin aig a bheil roinn san ionaltradh choitcheann a' briseadh nan riaghailtean, faodaidh iad iarraidh air a' Choimisean a rannsachadh le bhith a' lìonadh an fhoirm gu h-ìosal. 

Faodaidh Comataidh Ionaltraidh iarrtas a chur gun Choimisean airson pàirt den ionaltradh choitcheann a chur gu feum ùr. 

Tha sinn air tar-shealladh goirid a thoirt dhuibh de na prìomh phuingean a bu chòir do neach sam bith le ùidh ann an croitearachd is fearann ionaltraidh a thuigsinn, a’ cur an cuimhne luchd-earrannan ann am fearann ionaltraidh dè na còraichean a th’ aca agus dè na dleastanasan a tha air comataidhean ionaltraidh agus air an clàrcan ionaltraidh. Leughaibh e an seo.

Common Grazings - Common Grazings Regulations Template

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

Prìobhaideachd

Croitearachd

Mu ar Deidhionn

Cuiribh Brath Thugainn

Clàr Chroitean

Tagraidhean Riaghlaidh

Foirmean agus Stiùireadh

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus