English
01463 663439

Comataidhean Ionaltraidh Riaghlaichte

Mar a bhios fios agaibh, thàinig àireamh de chùisean am bàrr an-uiridh a thaobh riaghailtean fearann ionaltraidh agus mar a thathar gan eadar-mhìneachadh. Chuir an Coimisean buidheann obrach air bhonn, air an robh àireamh de bhuidhnean agus daoine fa leth, a’ gabhail a-steach measadairean a’ Choimisein, gus coimhead gu sònraichte ri cùisean co-cheangailte ri fearann ionaltraidh.              

Tha am Buidheann Obrach Fearann Ionaltraidh air beachdachadh air an teamplaid a chaidh a sholarachadh airson riaghailtean fearann ionaltraidh. Tha seo air ath-sgrùdadh a rèir na tha Achd nan Croitearan (Alba) 1993 ag aithris a dh’fheumas a bhith air a ghabhail a-steach do riaghailtean fearann ionaltraidh coitcheann, lethbhreac gu h-ìosal.  Mus cuirear crìoch air an dreach riaghailtean sin agus am moladh don Choimisean, tha am Buidheann Obrach air iarraidh gum bi ùine ghoirid co-chomhairleachaidh air a choileanadh. Thathar a’ tuigsinn gur dòcha nach e seo an t-àm as fheàrr den bhliadhna airson co-chomhairleachadh a ghabhail os làimh, ach tha sinn a’ cur luach mòr air ur freagairtean agus an in-chur agaibh don phròiseas.

Faodar an co-chòmhairleachadh a lìonadh air-loidhne aig  https://www.surveymonkey.co.uk/r/ccgrazingsregs

Thig an co-chomhairleachadh gu crìch air 31 Cèitean 2017.

 

Common Grazings - Common Grazings Regulations Template

Ionaltraidhean Coitcheann Riaghlaichte

Are you a new entrant?

Not sure where to go for guidance on crofting matters? You will find a link to a range of people/organisations that may be able to assist on the Regulatory Applications page of this website.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus