English
01463 663439

Coinneamhan Bùird

Tha Coimiseanairean a' suidhe mar Bhòrd gus poileasaidhean a shuidheachadh agus co-dhùnadh air tagraidhean ioma-fhillte. Tha Coinneamhan Bùird gu h-àbhaisteach gan cumail a h-uile 6 seachdainean.

Gnàth-riaghailtean co-cheangailte ri Giùlain Choinneamhan.

Is iad na cinn-latha airson coinneamhan Bùird ann an 2017:

Cinn-latha                                                    Clàr-obrach            Geàrr-chunntas 

8 Gearran                                                       Clàr-obrach             Geàrr-chunntas

29 Màrt                                                           Clàr-obrach             Geàrr-chunntas

3 Cèitean                                                        Clàr-obrach             Geàrr-chunntas

16 Lùnastal                                                    Clàr-obrach             Geàrr-chunntas

20 Sultain                                                       Clàr-obrach             Geàrr-chunntas

1 Samhain                                                      Clàr-obrach            

13 Dùbhlachd                                                Clàr-obrach            

 

           

 

 

 

Coinneamhan Bùird

Applications to the Commission

We are currently dealing with high volumes of applications to the Commission. As a result, we may not be able to acknowledge receipt of your application within our usual 5-day period. We apologise for this and appreciate your patience.

Looking for information? Have you tried the Register of Crofts online.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2018Site MapSite by Plexus