English
01463 663439

Coinneamhan Bùird

Tha Coimiseanairean a' suidhe mar Bhòrd gus poileasaidhean a shuidheachadh agus co-dhùnadh air tagraidhean ioma-fhillte. Tha Coinneamhan Bùird gu h-àbhaisteach gan cumail a h-uile 6 seachdainean.

Gnàth-riaghailtean co-cheangailte ri Giùlain Choinneamhan.

Is iad na cinn-latha airson coinneamhan Bùird ann an 2017:

Cinn-latha                                                    Clàr-obrach            Geàrr-chunntas 

8 Gearran                                                       Clàr-obrach             Geàrr-chunntas

29 Màrt                                                           Clàr-obrach             Geàrr-chunntas

3 Cèitean                                                        Clàr-obrach             Geàrr-chunntas

16 Lùnastal                                                    Clàr-obrach             Geàrr-chunntas

1 Samhain 

13 Dùbhlachd  

 

Geàrr-chuntasan a' Bhùird 2016

Cinn-latha                                                       Clàr-obrach               Geàrr-chunntas

4 Cèitean                                                           Clàr-obrach             Geàrr-chunntas

9 Cèitean (coinneamh shònraichte)              Clàr-obrach

7 Ògmhios (coinneamh shònraichte)            Clàr-obrach                  

22 Ògmhios                                                      Clàr-obrach                Geàrr-chunntas

27 Ògmhios  (coinneamh shònraichte)         Clàr-obrach                 

21 An t-Iuchar (coinneamh shònraichte)      Clàr-obrach                 

17 Lùnastal                                                       Clàr-obrach                Geàrr-chunntas

28 Sultain                                                          Clàr-obrach                Geàrr-chunntas

9 Samhain                                                         Coinneamh air a h-ath-eagrachadh.  

9 Dùbhlachd  (coinneamh shònraichte)        Clàr-obrach                  

14 Dùbhlachd                                                    Clàr-obrach                  

 

 

 

Coinneamhan Bùird

Crofting Roadshows 2017

The Crofting Commission will be appointing a new panel of Assessors in Spring 2018. If you are part of a crofting community and want to be more involved join us at a crofting roadshow near you to find out more about the role of Assessors and a general update on Commission activities.
TIME: 7:30 - 9pm
DATES/VENUES:

20 November - Ayre Hotel, Kirkwall

21 November - Busta House Hotel, Brae, Shetland

22 November - Rogart Hall, Rogart

29 November - Falls of Lora Hotel, Connel

30 November - Nevis Centre, Fort William

4 December - Dark Island Hotel, Benbecula

5 December - Caladh Inn Hotel, Stornoway

6 December - Gairloch Village Hall, Gairloch

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus