skip to navigation
skip to page content
English

Tagraidhean Riaghlaidh

Tha foirmean thagraidhean riaghlaidh agus nòtaichean stiùiridh mu choinneamh gach fuincsean riaghlaidh dha bheil Coimisean na Croitearachd cunntachail.

Tha aig croitearan ri tagraidhean riaghlaidh a chur a-steach gu Coimisean na Croitearachd airson atharrachaidhean a dhèanamh air a’ chroit aca. Feumaidh a’ mhòr-chuid de thagraidhean riaghlaidh a bhith air an sanasachadh gu poblach leis an tagraiche. Is iad an fheadhainn nach fheum, tagraidhean pàirt-croit agus di-chroiteadh làn-chroit, croitean ùra agus ionaltraidhean ùra a dh’fheumas a bhith air an sanasachadh le Coimisean na Croitearachd.

Tha an sanas airson comhairle a thoirt do dhaoine le ùidh anns an tagradh, mu an còir air ‘gearan’ a chur gu Coimisean na Croitearachd taobh a-staigh raon-ama shònraichte (gu h-àbhaisteach 28 latha). Chan eil an teirm ‘gearan’ co-cheangailte ris na fuincseanan riaghlaidh  uile ge-tà.

Faic Lagh, Poileasaidh is Modhan-obrach air Fiosrachadh Poblach agus an liosta againn de phàipearan-naidheachd aithnichte.  Thoiribh an aire, chan fheum tagraidhean riaghlaidh a bhith air an sanasachadh ach aon uair.

CLÀR CHROITEAN – FIOS CUDROMACH

Tha cuid de thagraidhean riaghlaidh a-nis a’ piobrachadh an riatanais òrdughail air do chroit a chlàradh le Gleidheadair Chlàran na h-Alba. Ann an cuid de chùisean, tha seo air dàil ann an giullachd thagraidhean adhbhrachadh. Chan urrainn dhuinn co-dhùnaidhean a dhèanamh air tagraidhean riaghlaidh gus am bi a’ chroit air a clàradh.

Tha sinn a’ tuigsinn gum bi dàil ag adhbhrachadh an-fhois le ar teachdaichean. Is e duilgheadasan leis na mapaichean a chuireadh a-steach leis an tagradh Riaghlaidh, aon phrìomh adhbhar airson dàil. Mholamaid dhuibh coimhead ris an stiùireadh a chaidh a sgaoileadh le Clàran Alba mun mhion-fhiosrachadh a tha air iarraidh sna mapaichean. Tha e cudromach cuideachd gum bi seicean pàighidh na cìse airson claradh chroitean air am pàigheadh gu Coimisean na Croitearachd. 

Tha Coimisean na Croitearachd a’ cur fàilte air foirmean tagraidh air an lìonadh sa Ghàidhlig. 

Is e stòras luachmhor a th’ ann an croitean is fearann ionaltraidh a bu chòir a bhith an làthair a-nis agus san àm ri teachd, do chroitearan làithreach agus luchd-inntrigidh ùr gu croitearachd, airson an cleachdadh gu tarbhach. Seo liosta de daoine agus buidhnean a tha a’ toirt stiùireadh is fiosrachadh do chroitearan ùra is làithreach mu mheasgachadh de chùisean croitearachd.

Covid -19

UPDATE: CORONAVIRUS
The Commission is now accepting new applications, but as all staff continue to work from home and the office remains closed, these will be processed more slowly than usual. Any applications that relate to statutory deadlines, or which concern a Crofting Register form to notify the Commission that an event has taken place, will be given priority over other applications.

Where applications require a site visit, it will not be possible for any site visit to be carried out until the government eases the current restrictions on movement.Where any application involves a hearing, no hearings will take place until the current restrictions on movement are eased and the government has advised that public meetings (with appropriate physical distancing) can take place.

Approved Applications:

If you are a crofter who has had an application approved by the Commission within the last 3 months
Please read this important information regarding effecting Commission regulatory decisions.

You can continue to contact us by email info@crofting.gov.scot and although we are now in a position to deal with phone calls to our reception line, few staff have access to work phones to make return calls and therefore the service will be limited. We would therefore ask that you continue to contact us via email.

The Commission understands that this is a difficult time for all concerned, but we wish to reassure crofters and their agents that we will continue to work to restore normal levels of service. It is unlikely that this can be fully restored until the government permits offices to reopen and for various restrictions on movements and meetings to be eased.
20 May 2020.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

Greener Scotland Logo

Social Impact Pledge Logo

© Crofting Commission 2020Site MapSite by Plexus.