skip to navigation
skip to page content
English

An Cunntas Croitearachd

Tha aig Coimisean na Croitearachd ri fios a thoirt do chroitearan gu foillseachadh bliadhnail a dhèanamh air na croite aca tron Chunntas Croitearachd. Is e dleastanas reachdail a tha seo a chaidh a chur an gnìomh mar phàirt den Achd Ath-leasachaidh Croitearachd (Alba) 2010. 

Tha e air iarraidh air croitearan fiosrachadh a sholarachadh a thaobh mar a tha iad a' gèilleadh do an dleastanasan. Tha seo a' cuideachadh le dealbh shoilleir a stèidheachadh mu staid làithreach croitearachd, agus a' comasachadh don Choimisean bunait fianais a thogail airson luach croitearachd. Leis an fhiosrachadh a gheibhear, bidh cothrom nas fheàrr aig a' Choimisean cùisean a thuigsinn agus a thogail a bhios mu choinneamh croitearachd san àm ri teachd. 

Faodaidh croitearan cur ri an croitean agus an coimhearsnachdan airson an ama ri teachd, le bhith:

  1. crìochnachadh an fhoirm Cunntais Croitearachd agus solarachadh a' Choimisein le fiosrachadh feumail
  2. tuigsinn an dleastanasan mar chroitear
  3. dèanamh cinnteach gu bheil iad a' coileanadh an dleastanasan mar chroitear 
  4. gabhail cheumannan gus cùisean a chur ceart mura h-eil iad a' coileanadh an dleastanasan

Dè na dleastanasan a tha aig croitear?

  1. dleastanas a bhith a' còmhnaidh air no an taobh a-staigh 32 cilemeatair den chroit aca
  2. dleastanas gun dìmeas a dhèanamh air a' chroit 
  3. dleastanas a' chroit aca àiteachd 's a chumail suas no a chur gu adhbhar gnothaicheil eile.

Tha Coimisean na Croitearachd ri làimh airson taic is comhairle a thoirt do chroitearan a thaobh nan diofar roghainnean a tha fosgailte dhaibh gus gèilleadh do an dleastanasan. 

Luchdaichibh sìos bileag Cunntais Croitearachd agus faicibh Dleastanasan Chroitearan airson tuilleadh fiosrachaidh. 

Feumaidh na croitearan uile a bhith air am foirmean cunntais 2016 a lìonadh agus a thilleadh ro 31 Màrt 2018. Ma bhios ceistean sam bith agaibh, feuch gum fòn sibh no cuiribh post-d agus nì sinn gach oidhirp airson ur cuideachadh.  Post-d: census@crofting.gov.scot  

 

An Cunntas Croitearachd

Covid -19

UPDATE: CORONAVIRUS
The Commission is now accepting new applications, but as all staff continue to work from home and the office remains closed, these will be processed more slowly than usual. Any applications that relate to statutory deadlines, or which concern a Crofting Register form to notify the Commission that an event has taken place, will be given priority over other applications.

Where applications require a site visit, it will not be possible for any site visit to be carried out until the government eases the current restrictions on movement.Where any application involves a hearing, no hearings will take place until the current restrictions on movement are eased and the government has advised that public meetings (with appropriate physical distancing) can take place.

Approved Applications:

If you are a crofter who has had an application approved by the Commission within the last 3 months
Please read this important information regarding effecting Commission regulatory decisions.

You can continue to contact us by email info@crofting.gov.scot and although we are now in a position to deal with phone calls to our reception line, few staff have access to work phones to make return calls and therefore the service will be limited. We would therefore ask that you continue to contact us via email.

The Commission understands that this is a difficult time for all concerned, but we wish to reassure crofters and their agents that we will continue to work to restore normal levels of service. It is unlikely that this can be fully restored until the government permits offices to reopen and for various restrictions on movements and meetings to be eased.
20 May 2020.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

Greener Scotland Logo

Social Impact Pledge Logo

© Crofting Commission 2020Site MapSite by Plexus.