English
01463 663439

An Clàr Chroitean (ROC)

’S e liosta phoblach de chroitean a th’ anns an ROC, anns a bheil fiosrachadh bunaiteach mun chroit agus na daoine co-cheangailte ris. Thoiribh an aire gur e roinnean ionaltraidh a th’ ann an cuid de chroitean aig nach eil fearann croite àiteachais co-cheangailte riutha. Tha dìreach còrr air 20,500 croit air Clàr Chroitean a’ Choimisein (ROC) le luchd-gabhail air 72% dhiubh agus an còrr ann an sealbh. 

Chan eil fiosrachadh mu chrìochan chroitean no mapaichean air a’ Chlàr Chroitean (ROC) oir tha am fiosrachadh seo air a chumail le Clàran na h-Alba.

Bidh am fiosrachadh a tha air ROC air-loidhne air ùrachadh gach 24 uair a thìde. Tha e cudromach a bhith mothachail ge-tà nach tachair cuid de na h-atharrachaidhean sa bhad mar thoradh air loidhnichean-tìm air an òrdachadh le Reachdas Croitearachd,  agus bhiodh iad sin air am mìneachadh ann an litir co-dhùnaidh buntainneach sam bith a dheigheadh a-mach.

Ma tha sibh den bheachd nach eil cuid den fhiosrachadh ceart, feuch gun cuir sibh fios thugainn le bhith a’ lìonadh foirm iomchaidh no cuiribh fios thugainn aig info@crofting.scotland.gov.uk  No air an làimh eile, faodaidh sibh sgrìobhadh thugainn aig an t-seòladh gu h-ìosal. 

Rannsaich an ROC

 

Deemed crofts

An Clàr Chroitean (ROC)

Are you a new entrant?

Not sure where to go for guidance on crofting matters? You will find a link to a range of people/organisations that may be able to assist on the Regulatory Applications page of this website.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus