English
01463 663439

An Clàr Chroitean (ROC)

Tha 20,570 croit air an clàradh air Clàr Chroitean a' Choimisein le 15,056 ann an gabhaltas agus an còrr ann an seilbh.

Tha Achd nan Croitearan (Alba) 193 ag iarraidh gum bi inntreadh do gach aon aonad seo anns a' Chlàr, a' toirt:

  1. ainm, àite, màl agus meud gach croit
  2. ainm, aois, co-la-breith an neach-gabhail agus an uachdarain
  3. seòladh an uachdarain agus seòladh an neach-gabhail far a bheil e diofraichte bhon chroit
  4. mion-fhiosrachadh de chòraichean san ionaltradh choitcheann

Tha am fiosrachadh a tha glèidhte sa Chlàr Chroitean fosgailte don phoball, agus faodaidh neach sam bith lethbhreac no earrann à inntreadh sa Chlàr Chroitean iarraidh air a' Choimisean. 

Bha inntreadh fa leth sa Chlàr Chroitean airson "croitean gabhte". Tha croitean gabhte nuair a tha croitear a' ceannach fhearann croite agus tha na roinnean ionaltraidh co-cheangailte ris a' chroit sin a' fuireach ann an gabhaltas. Tha iad air am meas mar chroit soilleir agus fa leth nan còir fhèin. Mar sin, tha iad sin a'faighinn inntreadh fa leth ann an Clàr Chroitean a' Choimisein. Faicibh ar duilleag fiosrachaidh gu h-ìosal.

Tha an làn fhiosrachaidh a tha riatanach airson a chur sa Chlàr ri fhaotainn ann an Earrann 41 den Achd.

Deemed crofts

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

Prìobhaideachd

Croitearachd

Mu ar Deidhionn

Cuiribh Brath Thugainn

Clàr Chroitean

Tagraidhean Riaghlaidh

Foirmean agus Stiùireadh

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus