English
01463 663439

Measadairean

Is e neach a tha air fhastadh le Coimisean na Croitearachd le eòlas air croitearachd a th' ann am Measadair, a tha a' fuireach sna sgìrean croitearachd agus a tha mar neach a sholaraicheas comhairle agus stiùireadh do chroitearan mu chùisean croitearachd. Bidh iad cuideachd a' cuideachdadh a' Choimisein le cùisean co-cheangailte ri croitearachd.

Chaidh pannal ùr Mheasadairean fhastadh air 1 Samhain 2012.  Leanaidh an ùine 5-bliadhna san dreuchd gus Coimisean na Croitearachd a sholarachadh le ceangal àrd-luachmhor leis na coimhearsnachdan croitearachd. Tha an lìonra a' còmhdach raon fharsaing, a' riochdachadh mu 100 paraiste.

Coimheadaibh gu h-ìosal airson liosta de Mheasadairean agus na sgìrean a tha iad a' riochdachadh. Gheibhear fiosrachadh mu dhleastanas agus Còd Giùlain do Mheasadairean agus mapaichean de sgìrean nam Measadair agus na paraistean a tha iad a' còmhdach, gu h-ìosal:

Measadairean

AOL Email Resolved

The issue regarding contacting aol email addresses has been resolved. Thanks for your patience while aol resolved the problem.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus