English
01463 663439

Measadairean

Is e neach a tha air fhastadh le Coimisean na Croitearachd le eòlas air croitearachd a th' ann am Measadair, a tha a' fuireach sna sgìrean croitearachd agus a tha mar neach a sholaraicheas comhairle agus stiùireadh do chroitearan mu chùisean croitearachd. Bidh iad cuideachd a' cuideachdadh a' Choimisein le cùisean co-cheangailte ri croitearachd.

Chaidh pannal ùr Mheasadairean fhastadh air 1 Samhain 2012.  Leanaidh an ùine 5-bliadhna san dreuchd gus Coimisean na Croitearachd a sholarachadh le ceangal àrd-luachmhor leis na coimhearsnachdan croitearachd. Tha an lìonra a' còmhdach raon fharsaing, a' riochdachadh mu 100 paraiste.

Coimheadaibh gu h-ìosal airson liosta de Mheasadairean agus na sgìrean a tha iad a' riochdachadh. Gheibhear fiosrachadh mu dhleastanas agus Còd Giùlain do Mheasadairean agus mapaichean de sgìrean nam Measadair agus na paraistean a tha iad a' còmhdach, gu h-ìosal:

Assessors
> Assessors area maps

Measadairean

Applications to the Commission

We are currently dealing with high volumes of applications to the Commission. As a result, we may not be able to acknowledge receipt of your application within our usual 5-day period. We apologise for this and appreciate your patience.

Looking for information? Have you tried the Register of Crofts online.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2018Site MapSite by Plexus