English
01463 663439

Foirmean Tagraidh is Stiùireadh

Tha foirmean tagraidh riaghlaidh agus nòtaichean stiùiridh leis gach gnìomh riaghlaidh do bheil Coimisean na Croitearachd cunntachail.

Feumaidh cuid de thagraidhean riaghlaidh a bhith air an sanasachadh leis an tagraiche no le Coimisean na Croitearachd. Faic Lagh, Poileasaidh is Modhan-obrach ann am Fios Poblach agus ar liosta de phàipearan-naidheachd aontaichte.  Thoiribh an aire, chan fheum tagraidhean riaghlaidh a bhith air an sanasachadh ach aon uair.

CLÀR CROITEARACHD - SANAS CUDROMACH

Tha cuid de thagraidhean riaghlaidh a-nis a' piobrachadh an riatanais a thaobh ur croit a chlàradh le Gleidheadair Chlàran na h-Alba. Tha seo air dàil adhbhrachadh a thaobh giullachd thagraidhean ann an cuid de chùisean. Ann am mòran shuidheachaidhean tha an lagh ag ràdh nach urrainn dhuinn co-dhùnaidhean a dhèanamh air tagraidhean riaghlaidh gus am bi a' chroit clàraichte. Gheibhear liosta slàn de na leigidhean riaghlaidh an seo.

Tha sinn a' tuigsinn gum bi dàil a' leamhachadh ar luchd-ceannach. Is e aon adhbhar airson dàil, duilgheadasan leis na mapaichean a tha air an cur a-steach còmhla ris an tagradh Clàraidh. Dh'iarainn oirbh coimhead ris an stiùireadh a chaidh a sgaoileadh le Clàran na h-Alba a thaobh a' mhion-fhiosrachaidh a dh'fheumar sna mapaichean. Tha e cudromach cuideachd gu bheil seicean airson cìs clàraidh na croite a phàigheadh, sgrìobhte a-mach gu Coimisean na Croitearachd. 

Airson tuilleadh fiosrachaidh faicibh an Clàr Chroitean.

2016 Crofting Census

We have issued the 2016 Crofting Census. Due to an error made by the mailing house, the incorrect envelope to return your Census form was sent out. If you have not already completed and returned your Crofting Census form you should receive a business reply label which is to be attached to the return envelope. If you have already sent in your Census form using the original envelope we will still receive it. We are sorry for any inconvenience caused.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

Prìobhaideachd

Croitearachd

Mu ar Deidhionn

Cuiribh Brath Thugainn

Clàr Chroitean

Tagraidhean Riaghlaidh

Foirmean agus Stiùireadh

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus