English
01463 663439

Stiùireadh Ionmhasail

Tha Earrann 31 (1) den Achd Ath-leasachaidh Sheirbheisean Poblach (Alba) 2010 ag iarraidh air buidhnean poblach, cho luath 's a tha reusanta an dèidh deireadh na bliadhna ionmhasail, aithris fhoillseachadh mu chaiteachas sam bith a tha iad air a thoirt orra fhèin sa bhliadhna ionmhasail sin, a thaobh nan cùisean a leanas:

  1. Dàimhean Poblach
  2. Siubhal Thall-thairis
  3. Aoigheachd is Fèisteas
  4. Co-chomhairleachadh bhon taobh A-muigh

Ann an oidhirp air a bhith cho follaiseach 's a ghabhas, tha Coimisean na Croitearachd air a ghabhail os làimh caiteachas an taobh a-staigh nan cuspairean sin fhoillseachadh agus ùrachadh air bunait chunbhalach, le mion-fhiosrachadh ri fhaotainn an seo

Gheibhear Cunntasan Bliadhnail Coimisean na Croitearachd anns an Aithisg Bhliadhnail.

Openness - Financial management - Audit and Finance Committee

Tha ar n-Aithris Stiùiridh/Meòrachan Ionmhasail cuideachd a' mìneachadh measgachadh de in-riaghladh agus rèitichean modha. Tha e air aontachadh le Riaghalts na h-Alba agus umhail do lèirmheas leantainneach.

Stiùireadh Ionmhasail

Common Grazings Regulations Consultation

We're consulting on new draft Common Grazings Regulations. More details can be found under Common Grazings/Regulated Common Grazings.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

Prìobhaideachd

Croitearachd

Mu ar Deidhionn

Cuiribh Brath Thugainn

Clàr Chroitean

Tagraidhean Riaghlaidh

Foirmean agus Stiùireadh

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus