English
01463 663439

Stiùireadh Ionmhasail

Tha Earrann 31 (1) den Achd Ath-leasachaidh Sheirbheisean Poblach (Alba) 2010 ag iarraidh air buidhnean poblach, cho luath 's a tha reusanta an dèidh deireadh na bliadhna ionmhasail, aithris fhoillseachadh mu chaiteachas sam bith a tha iad air a thoirt orra fhèin sa bhliadhna ionmhasail sin, a thaobh nan cùisean a leanas:

  1. Dàimhean Poblach
  2. Siubhal Thall-thairis
  3. Aoigheachd is Fèisteas
  4. Co-chomhairleachadh bhon taobh A-muigh

Ann an oidhirp air a bhith cho follaiseach 's a ghabhas, tha Coimisean na Croitearachd air a ghabhail os làimh caiteachas an taobh a-staigh nan cuspairean sin fhoillseachadh agus ùrachadh air bunait chunbhalach, le mion-fhiosrachadh ri fhaotainn an seo

Gheibhear Cunntasan Bliadhnail Coimisean na Croitearachd anns an Aithisg Bhliadhnail.

Tha ar n-Aithris Stiùiridh/Meòrachan Ionmhasail cuideachd a' mìneachadh measgachadh de in-riaghladh agus rèitichean modha. Tha e air aontachadh le Riaghalts na h-Alba agus umhail do lèirmheas leantainneach.

Stiùireadh Ionmhasail

New Assessors Panel

Many thanks to everyone who took the time to came along to our Roadshows. Remember applications for the role of Assessor must be returned to the Commission by 8 January. If you would like to know more about the role of an Assessor feel free to get in touch, we'd be delighted to hear from you. T:01463 663439 E:info@crofting.scotland.gov.uk

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus