English
01463 663439

Fìrinnean is Figearan

Tha croitearachd a' cur taic luachmhor ri leasachadh eaconamach agus sòisealta na h-Alba. 

Figearan Croitearachd 2015-16

20,570 croit iomlan

Tha 20,570 croit clàraichte air RoC a’ Choimisein le 15,056 dhiubh fo ghabhaltas agus an còrr ann an seilbh. Tha an àireamh de chroitean air an RoC air meudachadh 5.9% bho 2014-15. Tha a’ mheudachadh seo mar thoradh air riaghladh bho Chùirt an Fhearainn ann an Alba ann an 2012, nuair a cheannaicheas croitear fearann croite agus na h-earrannan ionaltraidh co-cheangailte ris a’ chroit sin a’ fuireach fo ghabhaltas, tha na h-earrannan air am “meas” mar chroit fo ghabhaltas nan còir fhèin. Tha Coimisean na Croitearachd air sgaradh chroitean agus croitean air am meas a chrìochnachadh (earrannan ionaltraidh agus roinnidhean, far a bheil sin iomchaidh) anns an RoC. Tha an inntrigeadh fa leth fhèin mar chroit aig 1,952 croitean air am meas. 

Crofter Demographics

Regulatory Applications

 

Common Grazings

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

Prìobhaideachd

Croitearachd

Mu ar Deidhionn

Cuiribh Brath Thugainn

Clàr Chroitean

Tagraidhean Riaghlaidh

Foirmean agus Stiùireadh

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus