English
01463 663439

Fìrinnean is Figearan

Tha croitearachd a' cur taic luachmhor ri leasachadh eaconamach agus sòisealta na h-Alba. 

Figearan Croitearachd 2016-17

20,566 croit iomlan

Tha 20,566 croit clàraichte air ROC a’ Choimisein le 15,056 dhiubh fo ghabhaltas agus an còrr ann an seilbh.  Nuair a cheannaicheas croitear fearann croite agus na h-earrannan ionaltraidh co-cheangailte ris a’ chroit sin a’ fuireach fo ghabhaltas, tha na h-earrannan air am “meas” mar chroit fo ghabhaltas nan còir fhèin.

Crofter Demographics

Regulatory Applications

 

Common Grazings

Fìrinnean is Figearan

Applications to the Commission

We are currently dealing with high volumes of applications to the Commission. As a result, there may be a delay in acknowledging receipt of your application.We apologise for this and appreciate your patience.

Looking for information? Have you tried the Register of Crofts online.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2018Site MapSite by Plexus.