English
01463 663439

Fìrinnean is Figearan

Tha croitearachd a' cur taic luachmhor ri leasachadh eaconamach agus sòisealta na h-Alba. 

Figearan Croitearachd 2016-17

20,566 croit iomlan

Tha 20,566 croit clàraichte air ROC a’ Choimisein le 15,056 dhiubh fo ghabhaltas agus an còrr ann an seilbh.  Nuair a cheannaicheas croitear fearann croite agus na h-earrannan ionaltraidh co-cheangailte ris a’ chroit sin a’ fuireach fo ghabhaltas, tha na h-earrannan air am “meas” mar chroit fo ghabhaltas nan còir fhèin.

Crofter Demographics

Regulatory Applications

 

Common Grazings

Fìrinnean is Figearan

Are you a new entrant?

Not sure where to go for guidance on crofting matters? You will find a link to a range of people/organisations that may be able to assist on the Regulatory Applications page of this website.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus