English
01463 663439

Fìrinnean is Figearan

Tha croitearachd a' cur taic luachmhor ri leasachadh eaconamach agus sòisealta na h-Alba. 

Figearan Croitearachd 2016-17

20,566 croit iomlan

Tha 20,566 croit clàraichte air ROC a’ Choimisein le 15,056 dhiubh fo ghabhaltas agus an còrr ann an seilbh.  Nuair a cheannaicheas croitear fearann croite agus na h-earrannan ionaltraidh co-cheangailte ris a’ chroit sin a’ fuireach fo ghabhaltas, tha na h-earrannan air am “meas” mar chroit fo ghabhaltas nan còir fhèin.

Crofter Demographics

Regulatory Applications

 

Common Grazings

Fìrinnean is Figearan

Crofting Roadshows 2017

The Crofting Commission will be appointing a new panel of Assessors in Spring 2018. If you are part of a crofting community and want to be more involved join us at a crofting roadshow near you to find out more about the role of Assessors and a general update on Commission activities.
TIME: 7:30 - 9pm
DATES/VENUES:

20 November - Ayre Hotel, Kirkwall

21 November - Busta House Hotel, Brae, Shetland

22 November - Rogart Hall, Rogart

29 November - Falls of Lora Hotel, Connel

30 November - Nevis Centre, Fort William

4 December - Dark Island Hotel, Benbecula

5 December - Caladh Inn Hotel, Stornoway

6 December - Gairloch Village Hall, Gairloch

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus