English
01463 663439

An Achd Dìon Dàta

Tha an Achd Dìon Dàta 1998 a' toirt dhuibh na còrach fios a bhith agaibh mun fhiosrachadh a tha glèidhte mur deidhinn agus a' mìneachadh riaghailtean gus a dhèanamh cinnteach gu bheil am fiosrachadh air a làimhseachadh gu ceart. 

Mar a dh'iarrar fiosrachadh

Bu chòir do dh'iarrtas a bhith ann an sgrìobhadh agus bu chòir dhuibh fianais sgrìobhainn a chur na lùib a dh'innse cò sibh m.e. lethbhreac den chead dràibhidh, barantas breith no cead siubhail. 

Am bi cìs ri phàigheadh?

Bidh Dìon Dàta ag iarraidh cìs de £10 mus tòisich sinn a' lorg an fhiosrachaidh agaibh. (Pàighte le seic gu Coimisean na Croitearachd).

Raointean-ama

Freagraidh sinn an t-iarrtas agaibh an taobh a-staigh 40 latha bho fhuaireadh an t-iarrtas. 

Ur còir air lèirmheas agus ath-thagradh

Ma tha gearan agaibh mun dòigh a làimhsich sinn am fiosrachadh pearsanta agaibh, bu chòir dhuibh fios a chur gu Coimiseanair Fiosrachaidh na Rìoghachd Aonaichte.

Oifis a' Choimiseanair Fiosrachaidh - Alba

45 Melville Street, Edinburgh, EH3 7HL

T: 0131 244 9001

E: Scotland@ico.org.uk

  

 

An Achd Dìon Dàta

Crofting Commission Governance Action Plan

You can view a copy of our Governance Action Plan published on 20 June 2017 in response to the recent audit of our Governance arrangements.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

Prìobhaideachd

Croitearachd

Mu ar Deidhionn

Cuiribh Brath Thugainn

Clàr Chroitean

Tagraidhean Riaghlaidh

Foirmean agus Stiùireadh

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus