English
01463 663439

An Achd Dìon Dàta

Tha an Achd Dìon Dàta 1998 a' toirt dhuibh na còrach fios a bhith agaibh mun fhiosrachadh a tha glèidhte mur deidhinn agus a' mìneachadh riaghailtean gus a dhèanamh cinnteach gu bheil am fiosrachadh air a làimhseachadh gu ceart. 

Mar a dh'iarrar fiosrachadh

Bu chòir do dh'iarrtas a bhith ann an sgrìobhadh agus bu chòir dhuibh fianais sgrìobhainn a chur na lùib a dh'innse cò sibh m.e. lethbhreac den chead dràibhidh, barantas breith no cead siubhail. 

Am bi cìs ri phàigheadh?

Bidh Dìon Dàta ag iarraidh cìs de £10 mus tòisich sinn a' lorg an fhiosrachaidh agaibh. (Pàighte le seic gu Coimisean na Croitearachd).

Raointean-ama

Freagraidh sinn an t-iarrtas agaibh an taobh a-staigh 40 latha bho fhuaireadh an t-iarrtas. 

Ur còir air lèirmheas agus ath-thagradh

Ma tha gearan agaibh mun dòigh a làimhsich sinn am fiosrachadh pearsanta agaibh, bu chòir dhuibh fios a chur gu Coimiseanair Fiosrachaidh na Rìoghachd Aonaichte.

Oifis a' Choimiseanair Fiosrachaidh

Taigh Wycliffe

Water Lane

Wimslow

Cheshire

SK9 5AF

Fòn: 08456 306060

www.ico.org.uk

 

An Achd Dìon Dàta

Common Grazings Regulations Consultation

We're consulting on new draft Common Grazings Regulations. More details can be found under Common Grazings/Regulated Common Grazings.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

Prìobhaideachd

Croitearachd

Mu ar Deidhionn

Cuiribh Brath Thugainn

Clàr Chroitean

Tagraidhean Riaghlaidh

Foirmean agus Stiùireadh

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus