English

Cyril Annal

Coimiseanair Taghte

Clàr Ùidhean:

Tiodhlacan is Aoigheachd: Chan eil

Pàigheadh: Coimiseanair, Coimisean na Croitearachd; SMH Pier Trust

Dreuchdan co-cheangailte eile: Chan eil 

Cunnraidhean: Chan eil

Taigh, Fearann agus Togalaichean:    Common of Kirk; Hellie; Stenisgarth; Newhouse Henston (house derelict); Lighthouse Board Store, Swona Island (half share).

Co-roinnean is Tèarainteachdan: Chan eil

Ùidhean Neo-ionmhasail: Chan eil

Cosgaisean Taghaidh: Chan eil

Chiad Aithris Dèante: 04/05/17

Atharraichte mu Dheireadh: 

Cyril Annal

2018 Crofting Survey Results

Alongside the 2018 Census, the Crofting Commission carried out a voluntary survey to ascertain the current condition of crofting generally. Here are the results of that survey Crofting Survey Results

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2019Site MapSite by Plexus.