English

Cyril Annal

Coimiseanair Taghte

Clàr Ùidhean:

Tiodhlacan is Aoigheachd: Chan eil

Pàigheadh: Coimiseanair, Coimisean na Croitearachd; SMH Pier Trust

Dreuchdan co-cheangailte eile: Chan eil 

Cunnraidhean: Chan eil

Taigh, Fearann agus Togalaichean:    Common of Kirk; Hellie; Stenisgarth; Newhouse Henston (house derelict); Lighthouse Board Store, Swona Island (half share).

Co-roinnean is Tèarainteachdan: Chan eil

Ùidhean Neo-ionmhasail: Chan eil

Cosgaisean Taghaidh: Chan eil

Chiad Aithris Dèante: 04/05/17

Atharraichte mu Dheireadh: 

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2019Site MapSite by Plexus.