English

MUS CUIR SIBH FIOS THUGAINN

Tha mòran de fhiosrachadh coitcheann ri fhaicinn air an làrach-lìn seo a dh'fhaodadh na ceistean agaibh a fhreagairt. An do dh'fheuch sibh Lorg no an do choimhead sibh tro na Ceistean Bitheanta?

Ma tha sibh a' beachdachadh air tagradh a chur a-steach thugainn, lorgaidh sibh fiosrachadh mu gach seòrsa de fhuincsean riaghlaidh agus na bhios agaibh ri dhèanamh mus cuir sibh an tagradh thugainn, air an duilleig Foirmean Riaghlaidh is Stiùiridh againn aig www.crofting.scotland.gov.uk/forms-and-guidance  

Ma tha sibh a' cur a-steach tagradh a tha a' piobrachadh clàradh air a' chroit agaibh le Clàran Alba,  lorgaidh sibh na foirmean agus an stiùireadh riatanach air an làrach-lìn aca www.ros.gov.uk/services/registration/crofting-register

Ma tha sibh a' coimhead airson fiosrachadh mu chroitean fa leth, an do dh'fheuch sibh ri Clàr nan Croitean a sgrùdadh? Gheibh sibh cuideachd fiosrachadh staitistigeach mun àireamh de chroitean agus de chroitearan air an duilleig Fìrinnean is Figearan againn.

Ma tha sibh a' coimhead airson ùr-fhiosrachadh mu thagradh a tha sibh air a chur a-steach thugainn mar-thà, feuch gun cuir sibh post-d thugainn aig info@crofting.gov.scot oir dh'fhaodadh nach bi luchd-obrach nan sgrùdaidhean cùise an-còmhnaidh ri làimh airson bruidhinn ribh air a' fòn, agus mar sin chan fhaigh sibh briseadh-dùil.  Mar an ceudna,  mura h-eil e comasach dhuibh am fiosrachadh a tha sibh a' lorg fhaotainn air an làrach-lìn seo, feuch gun cuir sibh post-d thugainn agus thoiribh dhuinn nas urrainn dhuibh de fhiosrachadh mun cheist agaibh. Tha sinn a' cur fàilte air litrichean sa Ghàidhlig.

 

Tadhal air a' Choimisean aig Taigh a' Ghlinne Mhòir  

Tha an oifis againn fosgailte bho 8.30m gu 5.00f Diluain gu Diardaoin agus bho 8.30m gu 4.30f Dihaoine.

Faodaidh sibh tadhal oirnn aig an oifis ach gus ar cuideachadh a thaobh na h-ìre seibheis as fheàrr a thoirt dhuibh, tha e deatamach uair a chlàradh ro-làimh le fònadh gu 01463 663439. Tha seo a' ciallachadh gun urrainn dhuinn coinneamh leis an oifigear a tha a' frithealadh na sgìre agaibh a chur air dòigh, agus gum bi am fiosrachadh riatanach aca airson ur ceistean a fhreagairt.  Mura clàr sibh uair ro-làimh, chan urrainn dhuinn a bhith cinnteach gum bi cuideigin saor airson ur faicinn. 

Feuch gum bi sibh mothachail nach urrainn dhuinn èifeachd thagraidhean no mhapaichean a sgrùdadh aig  a' choinneamh agus chan urrainn dhuinn comhairle laghail a thabhann. 

 

Tha nithean ann leis nach bi sinn a' dèiligeadh:

Chan eil sinn a' cumail liosta de dhaoine a tha a' coimhead ri croit fhaotainn.   

Chan eil sinn a' riarachadh thabhartasan sam bith. Tha iad sin uile air an stiùireadh le Roinn Phàighidhean Dùthchail is Sgrùdaidhean Riaghaltas na h-Alba (SGRPID) agus bu chòir dhuibh fios a chur gu an oifis ionadail agaibh ma tha sibh airson iad sin a dheasbad.  Tha am fiosrachadh conaltraidh aca ri fhaotainn aig www.ruralpayments.org/publicsite/futures/topics/customer-services/contact/  Ma tha sibh a' coimhead airson fiosrachadh mu Sgeama Thabhartasan Taigh Croite, bu chòir dhuibh labhairt ris an oifis SGRPID ionadail agaibh no sgrìobhadh gu Sgeama Thabhartasan Taigh Croite, An t-Ionad Gnothachais, Crosabol, Eilean Thiriodh PA77 6UP.

Cànan Soidhnigidh Bhreatainn (BSL)
Airson tuilleadh fiosrachaidh mu fhios a chur thugainn a' cleachdadh seirbheis eadar-mhìneachaidh air-loidhne Cànan Soidhnigidh Bhreatainn (BSL), tadhailibh air làrach-lìn Contact Scotland.

Mapa Àiteachan

Great Glen House,

Leachkin Road, Inverness IV3 8NW

Tel: 01463 663439

Stiùiridhean Dràibheadh

Cleachdaibh am foirm gu h-ìosal airson stiùiridhean dràibhidh chun an àite seo (gheibh sibh iad bho google)

 

 

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2018Site MapSite by Plexus.