English
01463 663439

An Clàr Croitearachd

Tha an Clàr Croitearchd stèidhichte air mapa agus a' solarachadh clàr deimhinneach de mheud agus ùidh ann am fearann an taobh a-staigh gabhaltas croitearachd ann an Alba. A thuilleadh air a bhith a' taisbeanadh chrìochan fearainn, tha fiosrachadh sa chlàr cuideachd mun chroitear, croitear-seilbe agus/no uachdaran na croite a tha clàraichte. Tha an Clàr Croitearachd air a chumail suas le Gleidheadair Chlàran na h-Alba, ged a tha an tagradh airson clàraidh dèante sa chiad àite gu Coimisean na Croitearachd, a nì sgrùdadh air an fhiosrachadh san tagradh no còmhla ris an tagradh mu choinneamh an fhiosrachaidh a tha ann an Clàr Chroitean a' Choimisein.  

 

Feumaidh mapa a bhith còmhla ris an tagradh agad airson do chroit a chlàradh air a' Chlàr Croitearachd, a bhios           a' taisbeanadh crìochan na croite còmhla ris a' chìs clàraidh (bu chòir do sheicean a bhith sgrìobhte gu bhith pàighte do "Coimisean na Croitearachd"). Feumaidh gach mapa a bhith soilleir agus comasach a leughadh. Mura bi mapaichean     a' coileanadh na h-inbhe a tha riatanach, thèid an tagradh a thilleadh. Faodar mapaichean a tha coileanta don inbhe seo fhaotainn bho ùghdarrasan ionadail, ailtirean is luchd-tomhais agus luchd-sgaoilidh mhapaichean an t-Suirbhidh Òrdanais, a gheibhear le bhith a' rannsachadh an Eadar-lìn. 

Gheibhear lethbhreac den fhoirm clàraidh agus na nòtaichean stiùiridh an seo

An Clàr Croitearachd

Office Closure - our office will be closed for training purposes on Friday 24 November.

The Crofting Commission will be appointing a new panel of Assessors in Spring 2018. If you are part of a crofting community and want to be more involved join us at a crofting roadshow near you to find out more about the role of Assessors and a general update on Commission activities.
TIME: 7:30 - 9pm
DATES/VENUES:

21 November - Busta House Hotel, Brae, Shetland

22 November - Rogart Hall, Rogart

29 November - Falls of Lora Hotel, Connel

30 November - Nevis Centre, Fort William

4 December - Dark Island Hotel, Benbecula

5 December - Caladh Inn Hotel, Stornoway

6 December - Gairloch Village Hall, Gairloch

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus