English
01463 663439

Cruthachadh croit ùr

Ma tha an Coimisean den bheachd gu bheil e gu math a' phobaill agus gum biodh buannachdan sòisealta is eaconamach na lùib, faodaidh fearann a-nios a bhith air ainmeachadh mar fhearann croite, an taobh a-staigh nan sgìrean croitearachd làithreach no ann an àiteachan ainmichte ùra do chroitearachd, agus is iadsan:

  1. sgìre riaghaltais ionadail na Gàidhealtachd a tha taobh a-muigh nan sgìrean croitearachd làithreach
  2. sgìre riaghaltais ionadail Mhoireibh
  3. sgìre riaghaltais ionadail Earra-Ghàidheal is Bhòid, paraistean Cheann a' Gharaidh, Bòd a Tuath agus Baile Bhòid
  4. sgìre riaghaltais ionadail Shiorrachd Inbhir Àir a Tuath, eileanan Arainn (a' gabhail a-steach Eilean Mo Laise agus Plada), Cumaradh Beag agus Cumaradh Mòr.

Feuch gun dèan sibh cinnteach gun cuir sibh a-steach ur foirm Tagradh Clàraidh bho Chlàran na h-Alba (RoS) còmhla ris an tagradh agaibh, ma bhios feum air. 

Cruthachadh croit ùr

Common Grazings Regulations Consultation

We're consulting on new draft Common Grazings Regulations. More details can be found under Common Grazings/Regulated Common Grazings.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

Prìobhaideachd

Croitearachd

Mu ar Deidhionn

Cuiribh Brath Thugainn

Clàr Chroitean

Tagraidhean Riaghlaidh

Foirmean agus Stiùireadh

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus