English
01463 663439

Cruthachadh croit ùr

Ma tha an Coimisean den bheachd gu bheil e gu math a' phobaill agus gum biodh buannachdan sòisealta is eaconamach na lùib, faodaidh fearann a-nios a bhith air ainmeachadh mar fhearann croite, an taobh a-staigh nan sgìrean croitearachd làithreach no ann an àiteachan ainmichte ùra do chroitearachd, agus is iadsan:

  1. sgìre riaghaltais ionadail na Gàidhealtachd a tha taobh a-muigh nan sgìrean croitearachd làithreach
  2. sgìre riaghaltais ionadail Mhoireibh
  3. sgìre riaghaltais ionadail Earra-Ghàidheal is Bhòid, paraistean Cheann a' Gharaidh, Bòd a Tuath agus Baile Bhòid
  4. sgìre riaghaltais ionadail Shiorrachd Inbhir Àir a Tuath, eileanan Arainn (a' gabhail a-steach Eilean Mo Laise agus Plada), Cumaradh Beag agus Cumaradh Mòr.

Feuch gun dèan sibh cinnteach gun cuir sibh a-steach ur foirm Tagradh Clàraidh bho Chlàran na h-Alba (RoS) còmhla ris an tagradh agaibh, ma bhios feum air. 

Cruthachadh croit ùr

Applications to the Commission

We are currently dealing with high volumes of applications to the Commission. As a result, we may not be able to acknowledge receipt of your application within our usual 5-day period. We apologise for this and appreciate your patience.

Looking for information? Have you tried the Register of Crofts online.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2018Site MapSite by Plexus.