English
01463 663439

Ionaltraidhean Coitcheann agus Pròiseact Clàraidh Fearann Roinn-ruithe

Tha an Achd Ath-leasachaidh Croitearachd (Alba) 2010 ag iarraidh gun stèidhich agus gun cùm suas Gleidheadair Chlàran an h-Alba (RoS) clàr poblach de chroitean, ionaltraidhean coitcheann agus fearann roinn-ruithe.

Tha Riaghaltas na h-Alba air ciad mhaoineachadh a sholarachadh airson na pròiseict, agus is e an t-amas nas urrainnear den 1000 Ionaltradh Coitcheann a chlàradh. Bidh clàradh air fearann coitcheann anns a' Chlàr Croitearachd a' cumail crìoch a tha aithnichte gu laghail agus liosta de luchd-earrannan. Solaraichidh seo cinnt do na ginealaichean ri teachd agus taic do chroitearan làithreach nan cleachdadh agus nan gnìomhachdan iomadachd san ionaltradh choitcheann. 

Tha a' phròiseact ga ruith ann an com-pàirteachas le Coimisean na Croitearachd, Clàran na h-Alba agus Riaghaltas na h-Alba. 

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh fios thugainn air 01463 663472 no post-d dìreach gu grazings.register@crofting.scotland.gov.uk 

Clàradh Ionaltradh Coitcheann

AOL Email Resolved

The issue regarding contacting aol email addresses has been resolved. Thanks for your patience while aol resolved the problem.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus