English
01463 663439

Ionaltraidhean Coitcheann agus Pròiseact Clàraidh Fearann Roinn-ruithe

Tha an Achd Ath-leasachaidh Croitearachd (Alba) 2010 ag iarraidh gun stèidhich agus gun cùm suas Gleidheadair Chlàran an h-Alba (RoS) clàr poblach de chroitean, ionaltraidhean coitcheann agus fearann roinn-ruithe.

Tha Riaghaltas na h-Alba air ciad mhaoineachadh a sholarachadh airson na pròiseict, agus is e an t-amas nas urrainnear den 1000 Ionaltradh Coitcheann a chlàradh. Bidh clàradh air fearann coitcheann anns a' Chlàr Croitearachd a' cumail crìoch a tha aithnichte gu laghail agus liosta de luchd-earrannan. Solaraichidh seo cinnt do na ginealaichean ri teachd agus taic do chroitearan làithreach nan cleachdadh agus nan gnìomhachdan iomadachd san ionaltradh choitcheann. 

Tha a' phròiseact ga ruith ann an com-pàirteachas le Coimisean na Croitearachd, Clàran na h-Alba agus Riaghaltas na h-Alba. 

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh fios thugainn air 01463 663472 no post-d dìreach gu grazings.register@crofting.scotland.gov.uk 

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

Prìobhaideachd

Croitearachd

Mu ar Deidhionn

Cuiribh Brath Thugainn

Clàr Chroitean

Tagraidhean Riaghlaidh

Foirmean agus Stiùireadh

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus