English
01463 663439

Ionaltraidhean Coitcheann agus Pròiseact Clàraidh Fearann Roinn-ruithe

Tha an Achd Ath-leasachaidh Croitearachd (Alba) 2010 ag iarraidh gun stèidhich agus gun cùm suas Gleidheadair Chlàran an h-Alba (RoS) suas clàr poblach de chroitean, ionaltraidhean coitcheann agus fearann roinn-ruithe.

Tha Riaghaltas na h-Alba air maoineachadh a thoirt seachad gus 1000 ionaltradh coitcheann a chlàradh eadar 2012 agus Am Màrt 2016.  Mar thoradh air a seo, tha 300 ionaltraidhean coitcheann air a chlàradh.

 Tha Coimisean na Croitearachd ag obair an-dràsta le comataidhean ionaltraidh coitcheann agus uachdarain gus clàradh a dhèanamh air a' chòrr de na h-ionaltraidhean coitcheann a th' ann.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh fios thugainn aig grazings.register@crofting.scotland.gov.uk.

Clàradh Ionaltradh Coitcheann

New Assessors Panel

Many thanks to everyone who took the time to came along to our Roadshows. Remember applications for the role of Assessor must be returned to the Commission by 8 January. If you would like to know more about the role of an Assessor feel free to get in touch, we'd be delighted to hear from you. T:01463 663439 E:info@crofting.scotland.gov.uk

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus