English
01463 663439

Ionaltraidhean Coitcheann agus Pròiseact Clàraidh Fearann Roinn-ruithe

Tha an Achd Ath-leasachaidh Croitearachd (Alba) 2010 ag iarraidh gun stèidhich agus gun cùm suas Gleidheadair Chlàran an h-Alba (RoS) suas clàr poblach de chroitean, ionaltraidhean coitcheann agus fearann roinn-ruithe.

Tha Riaghaltas na h-Alba air maoineachadh a thoirt seachad gus 1000 ionaltradh coitcheann a chlàradh eadar 2012 agus Am Màrt 2016.  Mar thoradh air a seo, tha 300 ionaltraidhean coitcheann air a chlàradh.

 Tha Coimisean na Croitearachd ag obair an-dràsta le comataidhean ionaltraidh coitcheann agus uachdarain gus clàradh a dhèanamh air a' chòrr de na h-ionaltraidhean coitcheann a th' ann.

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh fios thugainn aig grazings.register@crofting.gov.scot

Clàradh Ionaltradh Coitcheann

Applications to the Commission

We are currently dealing with high volumes of applications to the Commission. As a result, we may not be able to acknowledge receipt of your application within our usual 5-day period. We apologise for this and appreciate your patience.

Looking for information? Have you tried the Register of Crofts online.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2018Site MapSite by Plexus.