English
01463 663439

Ionaltraidhean Coitcheann agus Pròiseact Clàraidh Fearann Roinn-ruithe

Tha an Achd Ath-leasachaidh Croitearachd (Alba) 2010 ag iarraidh gun stèidhich agus gun cùm suas Gleidheadair Chlàran an h-Alba (RoS) clàr poblach de chroitean, ionaltraidhean coitcheann agus fearann roinn-ruithe.

Tha Riaghaltas na h-Alba air ciad mhaoineachadh a sholarachadh airson na pròiseict, agus is e an t-amas nas urrainnear den 1000 Ionaltradh Coitcheann a chlàradh. Bidh clàradh air fearann coitcheann anns a' Chlàr Croitearachd a' cumail crìoch a tha aithnichte gu laghail agus liosta de luchd-earrannan. Solaraichidh seo cinnt do na ginealaichean ri teachd agus taic do chroitearan làithreach nan cleachdadh agus nan gnìomhachdan iomadachd san ionaltradh choitcheann. 

Tha a' phròiseact ga ruith ann an com-pàirteachas le Coimisean na Croitearachd, Clàran na h-Alba agus Riaghaltas na h-Alba. 

Airson tuilleadh fiosrachaidh, cuiribh fios thugainn air 01463 663472 no post-d dìreach gu grazings.register@crofting.scotland.gov.uk 

Clàradh Ionaltradh Coitcheann

Applications to Commission

We are currently dealing with high volumes of applications to the Commission. As a result, we may not be able to acknowledge receipt of your application within our usual 5-day period. We apologise for this and appreciate your patience.

Looking for information? Have you tried the Register of Crofts online.

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus