English
01463 663439

Measadairean

Is e neach a tha air fhastadh le Coimisean na Croitearachd le eòlas air croitearachd a th' ann am Measadair, a tha a' fuireach sna sgìrean croitearachd agus a tha mar neach a sholaraicheas comhairle agus stiùireadh do chroitearan mu chùisean croitearachd. Bidh iad cuideachd a' cuideachdadh a' Choimisein le cùisean co-cheangailte ri croitearachd.

Chaidh pannal ùr Mheasadairean fhastadh air 1 Samhain 2012.  Leanaidh an ùine 5-bliadhna san dreuchd gus Coimisean na Croitearachd a sholarachadh le ceangal àrd-luachmhor leis na coimhearsnachdan croitearachd. Tha an lìonra a' còmhdach raon fharsaing, a' riochdachadh mu 100 paraiste.

Coimheadaibh gu h-ìosal airson liosta de Mheasadairean agus na sgìrean a tha iad a' riochdachadh. Gheibhear fiosrachadh mu dhleastanas agus Còd Giùlain do Mheasadairean agus mapaichean de sgìrean nam Measadair agus na paraistean a tha iad a' còmhdach, gu h-ìosal:

Measadairean

Crofting Roadshows 2017

The Crofting Commission will be appointing a new panel of Assessors in Spring 2018. If you are part of a crofting community and want to be more involved join us at a crofting roadshow near you to find out more about the role of Assessors and a general update on Commission activities.
TIME: 7:30 - 9pm
DATES/VENUES:

20 November - Ayre Hotel, Kirkwall

21 November - Busta House Hotel, Brae, Shetland

22 November - Rogart Hall, Rogart

29 November - Falls of Lora Hotel, Connel

30 November - Nevis Centre, Fort William

4 December - Dark Island Hotel, Benbecula

5 December - Caladh Inn Hotel, Stornoway

6 December - Gairloch Village Hall, Gairloch

Coimisean na Croitearachd, Taigh a’ Ghlinne Mhòir, Rathad na Leacainn, Inbhir Nis IV3 8NW

F: 01463 663439

Info@crofting.scotland.gov.uk

© Crofting Commission 2017Site MapSite by Plexus